REGULAMIN SKLEPU ONLINE

 

 1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie Sklepu Online jest mowa o:

1) sprzedawcy – rozumie się przez to Zakład Doświadczalno-Produkcyjny Przetwórstwa Spożywczego MAS-AR sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-550), ul. Kazimierza Królewicza 4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000197446, NIP: 8510108290, REGON: 810537428, wysokość kapitału zakładowego: 50000 zł, adres e-mail: biuro@wedlinymasar.pl, numer telefonu: 512005211.

2) sklepie – rozumie się przez to sklep online dostępny pod adresem http://wedlinymasar.pl prowadzony przez sprzedawcę,

3) regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin Sklepu Online,

4) towarze lub towarach – rozumie się przez to towar lub towary wskazane w sklepie, przeznaczone do sprzedaży przez sprzedawcę,

5) kliencie – rozumie się przez to  pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz osobę prawną dokonującą zakupu towaru lub towarów w sklepie,

6) konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą ze sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

7) zamówieniu – rozumie się przez to oświadczenie woli klienta, stanowiące ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego złożoną przez klienta sprzedawcy w zakresie zawarcia umowy sprzedaży wskazanego towaru lub wskazanych towarów.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Regulamin określa zasady sprzedaży towarów w sklepie online oraz zasady dostawy sprzedanych towarów do klienta.
 3. W celu korzystania ze sklepu online, w tym w szczególności składania zamówień, konieczne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych w postaci posiadania:

1) komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet,

2) systemu operacyjnego Windows, Linux, Mac OS lub Android,

3) przeglądarki internetowej obsługującej HTML4, HTML5 oraz Javascript,

4) aktywnego numeru telefonu komórkowego.

 

III. PODSTAWOWE ZASADY SPRZEDAŻY I DOSTAWY TOWARÓW

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet na podstawie zamówień złożonych przez stronę internetową sklepu online.
 2. Sprzedawca, za pośrednictwem transportu własnego, umożliwia dostawę towarów ze sklepu online w granicach administracyjnych miasta Szczecin.
 3. Kupującymi mogą być wyłącznie klienci.
 4. Ceny towarów oraz koszty dostawy w sklepie online są cenami brutto VAT, wyrażonymi w złotych polskich.
 5. W ofercie sklepu online znajdują się również towary o zmiennej wadze (przygotowywane przed wysyłką; z adnotacją w opisie towaru). Podana w sklepie online waga ww. towarów jest orientacyjna. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby ostateczna waga zamówionego towaru była jak najbardziej zbliżona do orientacyjnej wagi wskazanej w zamówieniu. W przypadku gdy ostateczna waga zamówienia będzie się różnić o więcej niż 15 % wagi wskazanej w zamówieniu, klient ma prawo do anulowania zamówienia. Ostateczna waga towaru i jego cena jest podawana klientowi na podstawie jego rzeczywistej wagi przed wysyłką towaru i jest uwidoczniona na fakturze VAT lub paragonie. Klient, który zamawia towar o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną wagę i cenę.
 6. Telefoniczne potwierdzenie przez sprzedawcę zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie zamówienia w zakresie możliwym do realizacji. Uwidocznienie towarów w sklepie online nie jest jednoznaczne z możliwością realizacji zamówienia.
 7. Realizacja dostawy może być wykonana za pośrednictwem transportu własnego sprzedawcy, przy czym koszt dostawy uzależniony jest od miejsca dostawy oraz wartości zamówienia.
 8. Realizacja dostawy jest możliwa wyłącznie w granicach administracyjnych miasta Szczecin.
 9. Koszt dostawy wynosi:

1) 12,50 zł brutto w przypadku gdy dostawa ma być zrealizowana w promieniu do 3 km od siedziby sprzedawcy,

2) 14,50 zł brutto w przypadku gdy dostawa ma być zrealizowana w promieniu od 3 km do 5 km od siedziby sprzedawcy,

3) 2,2 zł / km brutto gdy dostawa ma być zrealizowana w promieniu od 5 do 7 km od siedziby sprzedawcy,

4) 3,5 zł / km brutto gdy dostawa ma być zrealizowana w promieniu powyżej 7 km od siedziby sprzedawcy,

 

 

 1. ZAMÓWIENIE
 2. Zamówienia w sklepie online klient może składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Zamówienie składa się wybierając towary z asortymentu znajdującego się na stronie sklepu online, poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” przy danym towarze, a następnie wskazanie formy odbioru przedmiotu zamówienia, podanie danych niezbędnych do ewentualnej dostawy oraz potwierdzenie całego Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 4. Do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość zmiany zamówienia.
 5. Wartość zamówienia obejmująca cenę towaru oraz koszty jego dostawy przedstawiona jest w koszyku.
 6. W przypadku towaru o zmiennej wadze cena w koszyku jest orientacyjna, a ostateczna cena towaru o zmiennej wadze określona jest na podstawie jego rzeczywistej wagi i podawana jest przez sprzedawcę klientowi telefonicznie. Waga towaru i jego ostateczna cena uwidocznione są na fakturze VAT lub paragonie.
 7. Przyjęcie zamówienia zostaje potwierdzone przez sprzedawcę telefonicznie.
 8. Zapłata za zamówienie może nastąpić kartą płatniczą lub gotówką przy odbiorze przedmiotu zamówienia.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.
 3. Termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od dnia wydania konsumentowi zamówionego towaru.
 4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, konsument:

1) powinien poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wydania konsumentowi zamówionego towaru.

2) może skorzystać ze wzoru formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, konsument zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie niepogorszonym. Zwrot towarów powinien nastąpić na adres sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  2) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

 

 1. DOSTAWA
 2. Termin realizacji dostawy zamówienia ustalany jest telefonicznie z klientem.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonej godziny dostawy w przypadku zdarzeń losowych, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu zmiany z klientem.
  3. Adres realizacji dostawy zamówienia klient określa w zamówieniu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji dostawy w sytuacji gdy:
  1) istnieją trudności z ustaleniem tożsamości klienta,

2) zamówienia nie udało się potwierdzić.

 1. Dostawca doręcza przedmiot zamówienia osobie obecnej pod adresem wskazanym przez klienta, przy czym dostawca nie jest uprawniony do weryfikowania danych osobowych odbiorcy przedmiotu zamówienia.
 2. W przypadku nieobecności klienta bądź innej osoby pod adresem wskazanym przez klienta, sprzedawca podejmuje próbę kontaktu telefonicznego z klientem celem ustalenia nowego terminu dostawy, przy czym klient ponosi opłatę również za dodatkową dostawę wynikłą z nieobecności.VII. REKLAMACJE
 3. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towarów wolnych od wad.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w ramach rękojmi na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 5. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową należy zgłaszać pisemnie na adres sprzedawcy lub elektronicznie na adres e-mail sprzedawcy.
 6. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać co najmniej dane klienta, opis stwierdzonej wady, dzień stwierdzenia lub ujawnienia się wady oraz wskazanie żądania sposobu załatwienia reklamacji.
 7. Sklep rozpoznaje reklamację klienta w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 8. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji sprzedawca poinformuje klienta pisemnie lub elektronicznie na jego adres e-mail.
 9. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta.

 

Załącznik do regulaminu

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: Zakład Doświadczalno-Produkcyjny Przetwórstwa Spożywczego MAS-AR sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-550), ul. Kazimierza Królewicza 4

Ja ……………………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ……………………………………………………..

Data odbioru: ……………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta: ……………………………………..

Adres konsumenta: …………………………………………………..

………………………………………

Data i podpis konsumenta