POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

w Zakładzie Doświadczalno-Produkcyjnym Przetwórstwa Spożywczego MAS-AR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie

(dalej: MAS-AR)

 

Stawiając sobie za cel priorytetową ochronę danych osobowych sporządziliśmy niniejszą Politykę prywatności, zwaną dalej również: Polityką, w celu informowania Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: RODO) oraz z uwzględnieniem innych odpowiednich przepisów prawa, w tym ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których MAS-AR jest administratorem danych osobowych.

 

  1. Informacje ogólne.

 

Danymi osobowym są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Przez przetwarzanie danych należy rozumieć jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, w szczególności takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych. MAS-AR przetwarza dane osobowe w różnych celach. Stosownie do celu, zastosowanie mogą mieć różne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, sposoby ich zbierania, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i okresy przechowywania.

 

Administratorem danych osobowych jest Zakład Doświadczalno-Produkcyjny Przetwórstwa Spożywczego MAS-AR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000197446, ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin, NIP: 8510108290. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@wedlinymasar.pl lub pod numerem telefonu: 512 005 211, a także osobiście w siedzibie firmy w godzinach pracy biura.

 

  1. Przetwarzanie danych osobowych.

 

Osoby fizyczne korzystające z usług świadczonych przez MAS-AR drogą elektroniczną i odwiedzające stronę internetową MAS-AR mają pełną kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. MAS-AR ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do koniecznego minimum (zgodnie z zasadą minimalizacji). Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla należytego świadczenia usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (zawarcie i prawidłowe wykonanie umowy) oraz jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia uzasadnionych interesów MAS-AR (dochodzenie roszczeń, weryfikacji wiarygodności płatniczej, wsparcie techniczne, rozliczenia finansowe, w tym wystawianie dokumentów księgowych), zgodnie z wdrożoną w MAS-AR Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym. Dopuszczalne jest przetwarzanie danych w celach marketingowych.

 

Państwa dane będą przez nas przechowywane wyłącznie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń i rękojmi za wady.

 

Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na mocy zawartych z MAS-AR umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom świadczącym usługi hostingowe na rzecz administratora, pozostałym podwykonawcom administratora świadczącym usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, organom nadzorującym przestrzeganie prawa i innym organom administracji publicznej oraz pracownikom administratora, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownego upoważnienia, ponoszącym odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych. MAS-AR nie udostępnia Państwa danych osobowych innym podmiotom, aniżeli wyraźnie upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 

Na potrzeby świadczenia usług MAS-AR pozyskuje następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania/adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, dane w zakresie składanych zamówień.

 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na:

– dobrowolnej, konkretnej, świadomej oraz jednoznacznej zgodzie,

– konieczności podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy,

– konieczności wykonania zawartej umowy,

– obowiązkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

Akceptując treść niniejszej Polityki, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie poddanych danych osobowych w ww. celach.

 

  1. Pliki cookies.

 

Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na używanie przez MAS-AR plików cookies, powinni Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.


Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartphonie, podczas gdy odwiedzają Państwo różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.


MAS-AR używa ciasteczek w różnych celach: aby strony i aplikacje działały szybciej oraz były łatwiejsze w użyciu i lepiej dopasowywały treści i reklamy do Państwa oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób MAS-AR nigdy nie identyfikuje tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

 

  1. Prawa osoby, której dane dotyczą.

 

MAS-AR wskazuje, że mają Państwo prawo do żądania od nas dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych w dowolnym momencie.

 

  1. Pozostałe.

 

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, MAS-AR prosi o przesłanie maila na adres: biuro@wedlinymasar.pl. Na wszelkie otrzymane pytania i zgłoszone zastrzeżenia bądź wątpliwości udzielimy odpowiedzi.